Autorisasjon som klinisk psykolog 

Arbeid som klinisk psykolog i Norge krever norsk autorisasjon fra helsedirektoratet. 

 NB! Viktig og positiv endring fra oktober 2017: 

Søkere med polsk masterutdanning i psykologi vil kunne få autorisasjon i Norge. Helsedirektoratet vil nå vurdere søknader fra søkere med polsk masterutdanning på nytt. Det gjelder også søkere som allerede har fått avslag. Dette er gode nyheter for norske psykologistudenter ved WISP i Warszawa. Mange av dem vil helst ha autorisasjon som psykolog i Norge etter studiet, og det vil nå bli lettere å få.  

Direktoratet har på bakgrunn av dialog mellom norske og polske myndigheter konkludert med at polsk masterutdanning i psykologi gir rett til lovregulert yrke som psykolog i Polen. Tidligere har Helsedirektoratet, på bakgrunn av informasjon fra polske myndigheter, lagt til grunn at den reelle reguleringen av yrkesutøvelsen ikke var på plass i Polen. Vi har derfor gitt avslag på søknad om autorisasjon og lisens for søkere med polsk mastergrad i psykologi.

Norske myndigheter må følge EØS-regelverket som krever at vi må godkjenne utdanninger som gir rett til å utøve lovregulert yrke i utdanningslandet. Det er bakgrunnen for at Helsedirektoratet nå vurderer søknader fra søkere med polsk masterutdanning i psykologi på nytt. Alle vil få en individuell vurdering av hvilke mangler de eventuelt har i sin utdanning, hvordan manglene kan kompenseres, og om de kan gis lisens for å gjennomføre et praksisløp som kan føre til norsk autorisasjon som psykolog.

Søkere som kan dokumentere en masterutdanning som gir rett til lovregulert yrkesutøvelse som psykolog i Polen, vil dermed kunne oppnå autorisasjon i Norge dersom de gjennomfører de krav helsemyndighetene setter til kompenserende tiltak for eventuelle mangler i utdanningen.

Les hele saken her: Ny autorisasjonsvurdering av polsk psykologiutdanning

_____________________________________________________________
Dersom man ønsker autorisasjon som klinisk psykolog i Norge er det viktig å lese «Nasjonal plan for profesjonsutdanningen i psykologi» som er et viktig grunnlagsdokument ved saksbehandlingen hos SAK. Planen omfatter en beskrivelse av innholdet av psykologiutdannelsen i Norge og en rettledning for vurdering av søknader om autorisasjon fra søkere med utenlandsk utdanning. 

ANSA skriver om psykologistudier i ulike land og godkjenning som klinisk psykolog her: http://www.ansa.no/studier-i-utlandet/for/fag/helsefag-og-medisin/psykologi/

Arbeid som klinisk psykolog i Sverige krever legitimation fra Socialstyrelsen. Mer informasjon her:
http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/legitimation/utbildad-eu-norge-island-liechtenstein-schweiz/psykologer


Apply here